U bent hier: Home Visie

Ons opvoedingsproject

Een school waarin elk kind zich vlug thuis voelt.  Opgenomen worden in onze groep leerlingen en personeel geeft elke kind het gevoel uniek te zijn.  Een liefdevolle school waar gelijkwaardigheid betracht wordt, met respect voor de eigenheid van elk kind.

Ervaringsgericht leren willen we stimuleren, vertrekkend vanuit een leeruitstap, doeactiviteit, actualiteit, verhaal, foto’s, … die kinderen de kans geeft om te beleven, na te denken en te handelen.  We helpen onze leerlingen zichzelf en hun wereld te verkennen.

Doorheen verschillende thema’s worden algemene kennis en vaardigheden verworven.  Ook vaardigheden nodig in het dagelijkse leven (motorische, sociale, communicatieve, technologische vaardigheden en hiermee kritisch omgaan) zijn prioriteiten.  Het Pad-leerplan is een belangrijke ondersteuning bij het stimuleren van deze vaardigheden;

Het aanleren en bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel en attitudes zijn belangrijk voor het verdere leven.

Een goede onderlinge communicatie en samenwerking met ouders, gemeentelijke instanties, CLB, ouderrraad, externe diensten en vele anderen … zijn belangrijk om onze opvoeding- en onderwijstaak samen te realiseren.

Ouders worden uitgenodigd bij een klassenraad van hun kind.  De inbreng van ouders wordt met de nodige waardigheid en respect behandeld.

In een stimulerende klimaat vertrekkend vanuit de mogelijkheden en talenten, om zoveel mogelijk succeservaringen te ervaren, helpen wij onze kinderen in hun groei naar creatieve zelfstandigheid.  We willen hen een positief zelfbeeld meegeven om op deze manier gemotiveerd het latere beroepsleven aan te vatten.  Door hun opvoeding van de totale persoonlijkheid krijgen ze meer kansen in onze hedendaagse maatschappij.

In samenwerking, wederzijdse waardering en respect pogen wij een positieve christelijke geest in de school te creëren.  Zo komen we, vertrekkend vanuit de beginsituatie van onze kinderen, samen op het spoor van waarden: solidariteit, verdraagzaamheid, dankbaarheid, verwondering, rechtvaardigheid, eerbied en respect voor de mens, respect voor de natuur.  Onze inspiratiebron en zingeving van het leven is de persoon van Jezus Christus: christelijke waarden die van alle tijden zijn en tevens een hoopvol perspectief geven in alle omstandigheden.  Het christelijk geloof werkt voor ons als inspiratie voor de wijze waarop wij samen leven en onze school organiseren.

Wij als katholieke school hebben ook bijzondere aandacht voor beroepsspiritualiteit.  Dat betekent dat wij geloven in het werk wat we doen.  Dat geeft onze school vitaliteit zodat onze leerlingen kunnen groeien.

Visie

Onze school geeft opvoeding en onderwijs aan kinderen met een uitgesproken leerachterstand, leerstoornis of vertraagde ontwikkeling.

Tot onze doelgroep behoren kinderen met:

 • Sociaal-emotionele problemen, werkhoudingproblemen, motivatieproblemen, faalangst, …
 • Specifieke zorgvragen van kinderen inzake ontwikkeling, leermoeilijkheden, leerstoornissen en bijzondere vormen van leren en gedrag.

Een veilig klimaat voor iedereen is de basis voor ons handelen.
Het kind staat centraal.  De mogelijkheden van het kind zijn uitgangspunt voor het onderwijs en de zorg die wij bieden.  De leerkrachten geven les op maat. Logopedisten, kinesitherapeuten, bijzondere leerkracht individueel onderwijs (BLIO), ergotherapeut, orthopedagoog en sociaal verpleegkundige ondersteunen het leerproces met hulp en advies.
Deskundigheidsbevordering van al ons personeel betreffende het werken met onze leerlingen rond gedrag en aangepast onderwijs, staat voorop.  In het handelingsplan wordt een neerslag geschreven van alles wat daadwerkelijk met de individuele leerling gebeurt.  De betrokkenheid van ouders en een goede onderlinge communicatie vinden we van essentieel belang.  Op geregelde momenten praten we samen over de mogelijkheden en moeilijkheden van ieder kind als team.  Zo ondersteunen wij de ouders en het kind in het aanvaardingsproces.  Ouders verwachten vooral duidelijkheid over de aanpak, het “wat” en het “hoe”, het “waarom” van hun kind.

Type 1

Type 1 is een leerrichting voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke ontwikkelingsvertraging.  Deze leerlingen hebben de mogelijkheden en de groeikansen voor een kwaliteitsvol leven, mits aangepaste begeleiding en ondersteuning.
In type 1 is werken aan basisvaardigheden, attitudes en persoonlijkheidsontwikkeling een primaire doelstelling!  Wat basisvaardigheden betreft moeten we er attent op zijn niet te vervallen in het trainen van technieken.  Het aanleren van lezen, schrijven en rekenen moet steeds te maken hebben met de leefwereld van de kinderen en moet afgestemd zijn op hun mogelijkheden.  Wat wil dat concreet zeggen?
Wat het taalonderwijs betreft: zich mondeling verstaanbaar kunnen uitdrukken is belangrijker dan spelling, spelling wordt ook beperkt tot het juist schrijven van de meest frequente woorden in het dagelijks gebruik, en het schrijven van een briefje is veel belangrijker dan lange spellingsreeksen.
Wat rekenen betreft, leren de kinderen omgaan met geld, wegen en meten, het gebruik van inhoudsmaten, zich oriënteren in tijd en ruimte en eenvoudige problemen met een wiskundige basis oplossen.
Naast de basisvaardigheden is er ook veel aandacht voor de attitudes.  Er wordt geprobeerd de kinderen zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen.

Type 8

Kinderen uit type acht kunnen omschreven worden als kinderen met spraak-, taal- of leermoeilijkheden.  Kinderen die een normale verstandelijke aanleg hebben maar om één of andere reden niet slagen in de lagere school.  Deze omschrijving is echter niet voldoende, de problematiek is ingewikkelder: emotionele factoren, zoals stress, faalangst, ontreddering en dergelijke, spelen ook een rol naast eventuele leerproblemen.  De meeste kinderen in type acht zijn al leermoe, dus moet onze school hun vooral hun zelfvertrouwen teruggeven, om daarna te komen tot betere leerprestaties.
De kinderen krijgen de kernleerstof van de lagere school aangeboden, samen met een individuele benadering van emotionele- en werkhoudingproblemen.  Daarvoor worden de leerlingen onderverdeeld in taalgroepen, rekening houdend met het bereikte niveau voor technisch lezen en spelling.  We spreken dus over groepen en niet over leerjaren.  Het grootste deel van de dag blijft de leerling in deze groep of pedagogische eenheid.  Alle leerlingen van type 8 hebben op hetzelfde tijdstip rekenen.  Daardoor is het mogelijk kinderen van groep te wisselen, zodat ze ook voor rekenen bij hun eigen niveau kunnen aansluiten.
Om de basisleerstof van de lagere school aan te brengen, vertrekt de klasleerkracht voor elk vak vanuit een algemeen groepswerkplan.  Dit plan wordt opgesteld in samenspraak met collega’s, rekening houdend met het niveau van de klasgroep.  Toch wijken leerlingen regelmatig af van dit groepswerkplan.  Daarom wordt er bij de minste afwijking van de gestelde doelen ook een individueel handelingsplan opgesteld.  Dit plan voorziet in een individuele aanpak van leermoeilijkheden of opvallende gedragsproblemen. Deze  werkwijze heeft tot gevolg dat de kinderen na verloop van tijd tijdens dezelfde les met heel andere dingen kunnen bezig zijn.  Differentiatie tijdens de lessen is onvermijdelijk en kan op verschillende manieren gebeuren.  De kinderen kunnen dezelfde leerstof op een andere wijze verwerken, aangepast aan hun kunnen: ze krijgen eenvoudigere of moeilijkere oefeningen.  Het kan zijn dat de kinderen meer uitleg nodig hebben voor ze de leerstof begrepen hebben.  De juf kan het kind apart nemen, terwijl de anderen zelfstandig oefenen.  Het is ook mogelijk dat een kind geen problemen heeft met de leerstof waar andere kinderen moeite hebben, zodat het vlugger kan gaan.

Het gebeurt dat de moeilijkheden waarmee het kind kampt, na 1 of 2 jaar buitengewoon onderwijs, overwonnen zijn.  Deze leerlingen kunnen dan eventueel terug overschakelen naar het gewoon onderwijs.  Daar worden ze bijgestaan door de leerkracht geïntegreerd onderwijs (G.O.N.).  Dit gebeurt in overleg met het CLB en de leerkracht van de lagere school waar ze naartoe gaan.

Autiklas (structuurklas) en geïntegreerde werking ASS

Voor kinderen bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is vastgesteld beschikken we over een structuurklas.
Het begin van onze autiwerking op school vertrekt vanuit het inzicht dat onze leerlingen behoefte hebben aan voorspelbaarheid en veiligheid.

We geven hen een beeld van:

 • Waar?
  Verduidelijking van de ruimte (eigen werkhoek, klassikale werktafel, praathoek, vrijetijdsruimte, enz.)
 • Wanneer?
  Abstracte tijd zichtbaar maken a.h.v. dagschema’s, weekschema’s, enz.
 • Hoelang?
  Verduidelijken door werkschema’s.

Naast het verduidelijken van waar/wanneer/hoelang ze iets doen, leren we ze in kleine groepjes ook vaardigheden die hun leven gemakkelijker en gelukkiger maken:

 • Communicatie
 • Zelfredzaamheid
 • Huishoudelijke activiteiten
 • Sociaal gedrag
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • Werkvaardigheden
 • Werkgedrag
 • Schoolse vaardigheden

Een geïntegreerde vorm van autisme in onze school geeft een aantal leerlingen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen binnen een gewone setting.  Op bepaalde momenten worden deze leerlingen voor een aantal vakken en voor lessen rond het socio-emotionele, “leren leren” in een gestructureerde omgeving apart opgevangen. (afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek).  Voor andere vakken is er hulp in de klas voorzien en zijn er de nodige aanpassingen.

Geïntegreerd onderwijs (Gon)

 • Vanuit onze school is er Gon-begeleiding voor leerlingen met ASS in het gewoon basisonderwijs.
 • Leerlingen die de stap terugzetten naar het gewoon basisonderwijs kunnen Gon-begeleiding krijgen.

Er wordt hulp geboden door een personeelslid vanuit een school voor “buitengewoon onderwijs”.